Biziň üstünliklerimiz

3492

ÝURDUMYZYŇ ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ ARASYNDA GEÇIRILEN ONLAÝN DERS BÄSLEŞIKLERINDE            UNIWERSITETIMIZIŇ TALYPLARYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERI

       


       


        


        


       


       


       


       


       


       


      
 2022-2023-nji okuw ýylynyň I ýarymýyllygy

Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-ne geçirilen 
Nazary mehanika dersi boýunça II Açyk internet olimpiadasy
Kakageldiýew Muhammetmyrat 3-nji ýyl I
Tukatow Ahmet         3-nji ýyl II

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 
noýabr aýynyň 1-ne Materiallaryň garşylygy dersinden 
2-nji Açyk internet olimpiadasy
Myratmuhammedow Begmyrat         4-nji ýyl I
Kakageldiýew Muhammetmyrat 3-nji ýyl II
Tukatow Ahmet         3-nji ýyl II

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 
noýabr aýynyň 14-19-y aralygynda 3-nji açyk olimpiadasy 
Häzirki zaman türkmen jemgyýeti dersi
Baltaýew Babamurat         3-nji ýyl II
Seýidow Serdar         4-nji ýyl II
Sakçyýew Nury         2-nji ýyl II
Jepbarow Astanberdi 2-nji ýyl II
Rejepowa Gurbansoltan         3-nji ýyl II
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl II
Atakişiýew Mübärek         3-nji ýyl II
Begenjowa Jeren         5-nji ýyl III
Seýitmyradowa Sülgün         5-nji ýyl III
Meredow Kerim         2-nji ýyl III
Päliwanow Kuwwatmyrat         3-nji ýyl III 
Batyrow Kadyr         3-nji ýyl III
Şyhyýew Jemşit 5-nji ýyl III
Babageldiýewa Aýna         5-nji ýyl III
Ykdysadyýet dersi
Akmyradowa Aýnur         3-nji ýyl III
Rejepowa Nurgözel         3-nji ýyl III
Myratgeldiýewa Ýazgül         4-nji ýyl III
Rejepowa Gurbansoltan         3-nji ýyl III
Durdyýew Söhbet         5-nji ýyl III
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl III
Filosofiýa dersi
Baltaýew Babamurat         3-nji ýyl I
Rejepowa Gurbansoltan         3-nji ýyl II
Džumakulow Jora         3-nji ýyl II
Meredow Kerim         2-nji ýyl II
Seýidow Serdar         4-nji ýyl II
Babageldiýewa Aýna         5-nji ýyl III
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl III
Ýagşymyradowa Sahydursun         3-nji ýyl III
Jepbarow Astanberdi 2-nji ýyl III
Potyýewa Nurgözel         3-nji ýyl III
Batyrow Kadyr         3-nji ýyl III
Sakçyýew Nury         2-nji ýyl III
Mämmedowa Suraý         3-nji ýyl III
Mehmangulyýew Sünnet         4-nji ýyl III
Taýýarlygyň ugry boýunça iňlis dili dersi
Baltaýew Babamurat         3-nji ýyl II
Orunowa Dilfuza         4-nji ýyl III
Atakişiýew Mübärek         3-nji ýyl III
Seýidow Serdar         4-nji ýyl III
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl III
Syraçmuhammedowa Orazjemal 2-nji ýyl III
Hytaý dili dersi
Ýusupjanowa Laçyn         1-nji ýyl II
Seýidow Serdar         4-nji ýyl III
Hudaýberdiýew Ýaran         2-nji ýyl III
Italiýan dili dersi
Rejepowa Gurbansoltan         3-nji ýyl I
Seýidow Serdar         4-nji ýyl I
Hudaýberdiýew Ýaran         2-nji ýyl I
Meredow Kerim         2-nji ýyl III 
Baltaýew Babamurat         3-nji ýyl IIITürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 
noýabr aýynyň 16-na Kompýuter grafikasy dersi boýunça 
III Açyk internet olimpiadasy
Porsyýew Gadyr         5-nji ýyl I
Babaýew Mergen         4-nji ýyl II
Sähedowa Aýgül         1-nji ýyl II
Abdyllaýew Çarydurdy         3-nji ýyl III
Kerwenmuhammedow                         4-nji ýyl         III
      Ahmetmuhammet

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 
noýabr aýynyň 17-ne Himiýa dersi boýunça 
III Açyk internet olimpiadasy
Şatlykow Rozybaý        3-nji ýyl I
Weliýewa Oguljeren                4-nji ýyl I
Rehimkulyýewa Mähri        5-nji ýyl II
Çaryýewa Şemşat        2-nji ýyl III

Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň gurnamagynda 
2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 29-30-na Fizika hem-de Ekologiýa dersleri boýunça 
IV Açyk internet olimpiadasy
Fizika
Myradowa Gülaýym       5-nji ýyl III
Ekologiýa
Paýzullaýewa Aýnur       4-nji ýyl I
Çerkezow Allanazar       4-nji ýyl II
Hallyýew Orazgeldi       2-nji ýyl III


Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 
2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 30-na Iňlis dilinde onlaýn internet bäsleşigi
Hudaýberdiýew Ýaran        2-nji ýyl II
Seýidow Serdar        4-nji ýyl II
Rejepowa Gurbansoltan        3-nji ýyl III


Türkmen döwlet medeniýet institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 
dekabr aýynyň 1-ne Medeniýeti öwreniş boýunça onlaýn ders bäsleşigi
Sakçyýew Nury         2-nji ýyl II


Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 
dekabr aýynyň 1-ne Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Ykdysadyýet” ugry 
boýunça online görnüşinde bäsleşik
Hanmedowa Abadan        5-nji ýyl II
Allaberdiýewa Parça        5-nji ýyl II
Myradow Penamyrat        4-nji ýyl II
Rejepowa Nurgözel        3-nji ýyl III
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda 
2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 1-2-ne Biologiýa hem-de Ekologiýa we daşky gurşawy goramak 
dersleri boýunça internet olimpiadasy
Biologiýa
Gulladyýew Ýusup        4-nji ýyl I
Guljarowa Çynar        2-nji ýyl III
Ekologiýa we daşky gurşawy goramak
Hallyýew Orazgeldi        2-nji ýyl I
Paýzullaýewa Aýnur                4-nji ýyl II
Çerkezow Allanazar                5-nji ýyl II

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň gurnamagynda 
2022-nji ýylyň 17-nji dekabrynda II Açyk biologiýa internet olimpiadasy
Nurnepesowa Bägül         3-nji ýyl II
Gulladyýew Ýusup         4-nji ýyl III
Amangeldiýewa Güljennet 2-nji ýyl III
Ýazmuhammedowa Bägül 3-nji ýyl III


2022-2023-nji okuw ýylynyň II ýarymýyllygy

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 
17-ne Kompýuter-grafikasy okuw dersinden ders bäsleşigi
Kerwenmuhammedow                        4-nji ýyl         I
      Ahmetmuhammet
Babaýew Mergen        4-nji ýyl II
Abdyllaýew Çarydurdy        3-nji ýyl III


Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 
22-ne Geodeziýa boýunça II internet ders bäsleşigi
Rahmanow Hydyr        3-nji ýyl III

Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 
23-ne Genetika boýunça I internet ders bäsleşigi
Gulladyýew Ýusup        4-nji ýyl III


Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 
24-ne Himiýa dersinden ders bäsleşigi
Şatlykow Rozybaý        3-nji ýyl III

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda 
2023-nji ýylyň mart aýynyň 16-na Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalar 
dersinden açyk internet olimpiadasy 
Baltaýew Babamyrat         3-nji ýyl II
Jumakulyýew Agajan 5-nji ýyl III

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda 
2023-nji ýylyň mart aýynyň 17-ne Himiýa dersinden açyk internet olimpiadasy 
Şatlykow Rozybaý         3-nji ýyl I
Weliýewa Oguljeren         4-nji ýyl II
Çaryýewa Şemşat         2-nji ýyl III


Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň mart aýynyň 
17-ne Nazary mehanika dersinden ders bäsleşigi
Akmyradowa Ýazbegenç         3-nji ýyl II
Kakageldiýew Daýanç         4-nji ýyl III
Gulbaýew Arslan         1-nji ýyl III


Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 2023-nji ýylyň 
mart aýynyň 18-ne “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly 
mynasybetli biologiýa boýunça onlaýn ders bäsleşigi 
Gulladyýew Ýusup         4-nji ýyl III

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynyň gurnamagynda 
2023-nji ýylyň aprel aýynyň 7-ne “Dil baýlygy-il baýlygy” atly rus dili boýunça II bäsleşigi
Mälikberdiýew Begenç         4-nji ýyl II


Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 2023-nji 
ýylyň aprel aýynyň 11-ne “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli 
iňlis dili boýunça “Check Your Vocabulary and Spelling” 
atly online ders bäsleşigi
Rejepowa Gurbansoltan         3-nji ýyl I
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl III
Seýidow Serdar         4-nji ýyl III


Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň aprel aýynyň 
26-na Inžener we kompýuter grafikasy boýunça V internet ders bäsleşigi 
Inžener grafikasy
Mommadow Sapargeldi         4-nji ýyl I
Babaýew Mergen         4-nji ýyl II
Abdyllaýew Çarydurdy         3-nji ýyl III

Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň aprel 
aýynyň 27-ne Inžener we kompýuter grafikasy boýunça V internet ders 
bäsleşigi Kompýuter grafikasy
Kerwenmuhammedow                         4-nji ýyl         I
      Ahmetmuhammet
Sähedowa Aýgül         1-nji ýyl III
Mommadow Sapargeldi         4-nji ýyl III
Babaýew Mergen         4-nji ýyl III


Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň 
aprel aýynyň 28-ne Elektronika we awtomatika boýunça 
I internet ders bäsleşigi 
Myratmuhammedow Begmyrat         4-nji ýyl III
Kakageldiýew Daýanç         4-nji ýyl III


S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň gurnamagynda 2023-nji ýylyň 
aprel aýynyň 25-ne Maşynlaryň detallary we konstruirlemegiň esaslary 
dersinden internet olimpiadasy
Kakageldiýew Daýanç         4-nji ýyl I
Myratmuhammedow Begmyrat         4-nji ýyl II
Kerwenmuhammedow                 4-nji ýyl                 II
      Ahmetmuhammet
Kakageldiýew Muhammetmyrat 3-nji ýyl III
Toparlaýyn
Kakageldiýew Daýanç         4-nji ýyl I
Myratmuhammedow Begmyrat         4-nji ýyl I
Kerwenmuhammedow                 4-nji ýyl                  I
      Ahmetmuhammet

Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň gurnamagynda 
2023-nji ýylyň aprel aýynyň 28-ne Logistika dersi boýunça internet bäsleşigi
Akmyradowa Aýnur         3-nji ýyl II
Myratgeldiýewa Ýazgül         4-nji ýyl  III

Türkmen döwlet maliýe institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň maý 
aýynyň 5-ne Ykdysadyýet boýunça geçirilen IV internet bäsleşigi
Akmyradowa Aýnur         3-nji ýyl  III
Rejepowa Nurgözel         3-nji ýyl  III
Şatlykow Bereket         1-nji ýyl  IIITürkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň 
diplomatiýasynyň möhüm ugurlaryboýunça okuw merkeziniň gurnamagynda 2023-nji ýylyň 
maý aýynyň 10-na “Türkmenistanyň diplomatiýasynyň energetika, ulag we suw ugurlary” 
boýunça geçiriljek internet olimpiadasy
Saparowa Ogulşat         1-nji ýyl III
Sakçyýew Nury         2-nji ýyl III
Batyrow Kadyr         3-nji ýyl III
Džumakulow Jora         3-nji ýyl III
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýyly mynasybetli Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet 
uniwersitetiniň gurnamagynda 2023-nji ýylyň maý aýynyň 10-na 
“Sage of Turkmen Magtymguly Pyragy” 
atly iňlis dilinde online sowalnama bäsleşigi
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl II
Syraçmuhammedowa Orazjemal 2-nji ýyl III


Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň maý 
aýynyň 10-na Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça geçirilen onlaýn bäsleşigi
Džumakulow Jora         3-nji ýyl I
Abdulow Döwletmämmet         1-nji ýyl II
Batyrow Kadyr         3-nji ýyl III
Päliwanow Kuwwatmyrat         3-nji ýyl III
Hamedowa Amangül         3-nji ýyl III

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň maý aýynyň 
11-ne Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary dersi boýunça geçirilen onlaýn bäsleşigi
Batyrow Kadyr         3-nji ýyl III

Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň 
maý aýynyň 23-ne Buhgalterçilik hasaba alnyşy boýunça internet bäsleşigi
Hydyrow Rüstem         3-nji ýyl III


Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamgynda 2023-nji ýylyň 
iýun aýynyň 2-ne “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” atly 
iňlis dilinde düzme bäsleşigi
Hudaýberdiýew Ýaran         2-nji ýyl I
Orazgeldiýewa Jahan 2-nji ýyl II
Syraçmuhammedowa Orazjemal 2-nji ýyl II

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 2023-nji ýylyň 
iýun aýynyň 10-na Ylymlar güni mynasybetli  “YLYMLY-BILIMLI ÝAŞLAR-DÖWLET 
BERKARARLYGYNYŇ BINÝADY” atly iňlis dilinde onlaýn ders bäsleşigi
Berdiýewa Gurbanjemal         4-nji ýyl III
Seýidow Serdar         4-nji ýyl III
Rejepowa Gurbansoltan         3-nji ýyl III
Hudaýberdiýew Ýaran         2-nji ýyl III
Syraçmuhammedowa Orazjemal 2-nji ýyl III
 

ÝURDUMYZYŇ ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ TALYPLARYNYŇ ARASYNDA OKUW DERSLERI BOÝUNÇA 2021-NJI ÝYLYŇ DEKABR AÝYNDA GEÇIRILEN DÖWLET BÄSLEŞIGINDE GAZANAN NETIJELERI   


                       
                    

                  
                   

                     
                                          
                                     
                      
                                       

HALKARA DEREJESINDE GEÇIRILEN OLIMPIADALARDA UNIWERSITETIMIZIŇ TALYPLARYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERIWolga döwlet tehnologiýalar uniwersitetiniň gurnamagynda 2021-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda geçirilen Halkara açyk internet olimpiadasy


Materiallaryň garşylygy dersi boýunça


Myratmuhammedow Begmyrat                 3-nji ýyl    Altyn

Tukatow Ahmet                 2-nji ýyl    Altyn

Kakageldiýew Muhammetmyrat         2-nji ýyl    Kümüş         Himiýa dersi boýunça


Rehimkulyýewa Mähri                                       4-nji ýyl                      Kümüş

Weliýewa Oguljeren                         3-nji ýyl                      Bürünç

Şatlykow Rozybaý                                 2-nji ýyl                      BürünçEkologiýa dersi boýunça


Gutyýew Arazmuhammet                         4-nji ýyl            Kümüş

Nedirowa Merjen                         1-nji ýyl    BürünçFizika dersi boýunça


Myradowa Gülaýym                         4-nji ýyl    Bürünç

Merdanowa Aýna                         3-nji ýyl    Bürünç

Nuryýewa Bägül                         2-nji ýyl    BürünçKazan Federal Uniwersitetiniň gurnamagynda “Магистриум” atly 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ine geçirilen “Global Governance and Leadership and culture” ugry boýunça online ders bäsleşigi


Hudaýberdiýew Ýaran                         1-nji ýyl            Bäsleşigiň ýeňijisi

Rejepowa Gurbansoltan                         2-nji ýyl            Bäsleşigiň ýeňijisiHalkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň  gurnamagynda 2022-nji ýylyň 27-30-njy aprel aralygynda geçirilen Açyk Halkara Matematika olimpiadasy


Nurjaýew Ýazjuma                         2-nji ýyl    II orunÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň  gurnamagynda 2022-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilen “Himiýa” dersi boýunça halkara internet olimpiadasy


Şatlykow Rozybaý                         2-nji ýyl    I orun

Weliýewa Oguljeren                         3-nji ýyl    I orun

Çaryýewa Şemşat                         1-nji ýyl    II orun

Rehimkulyýewa Mähri                         4-nji ýyl    III orun


Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 10-14-i aralygynda geçirilen “Nazary mehanika” dersi boýunça I Açyk halkara internet olimpiadasy

 

Kakageldiýew Daýanç                         3-nji ýyl            II orun

Jumagulyýew Pyhamberguly                         4-nji ýyl    II orunDöwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 17-sine “Iňlis dili” dersi boýunça geçirilen I halkara internet olimpiadasy


Hudaýberdiýew Ýaran                         1-nji ýyl    I orun

Rejepowa Gurbansoltan                         2-nji ýyl    I orun

Seýidow Serdar                         3-nji ýyl    II orun

Bekmuradowa Aýgül                         3-nji ýyl    II orun

Meredow Kerim                         1-nji ýyl    II orun

Yslamberdiýewa Aýbölek                         5-nji ýyl    III orun

Atakişiýew Mübärek                         2-nji ýyl    III orun

Bäşimow Baýrammyrat                         2-nji ýyl    III orun

Berdiýewa Gurbanjemal                         3-nji ýyl    III orun

Şamyýew Merdan                         5-nji ýyl    III orun

Babaýew Kuwwat                         2-nji ýyl    III orun

Orunowa Dilfuza                         3-nji ýyl    III orunTürkmen döwlet binagärlik – gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2022 – nji ýylyň maý aýynyň 20-sine geçirilen “Materiallaryň garşylygy” dersi boýunça Halkara açyk internet olimpiadasy


Tukatow Ahmet                                 2-nji ýyl    I orun

Myratmuhammedow Begmyrat                 3-nji ýyl            II orun

Mämmedow Polat                                 1-nji ýyl    III orun

Ýazmuhammedowa Gülnabat                         1-nji ýyl    III orun
ÝURDUMYZYŇ ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ ARASYNDA GEÇIRILEN ONLAÝN DERS BÄSLEŞIKLERINDE UNIWERSITETIMIZIŇ TALYPLARYNYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERI


Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda 17-18-nji martynda Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary we Himiýa derslerinden geçirilen Açyk internet olimpiadasy

 

Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary dersinden


Jumakulyýew Agajan                  4-nji ýyl    I orun

Baltaýew Babamurat                          2-nji ýyl    III orunHimiýa dersinden


Weliýewa Oguljeren                          3-nji ýyl     I orun

Şatlykow Rozybaý                          2-nji ýyl     III orunTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde geçirilen Kompýuter grafikasy dersi boýunça Internet olimpiadasy


Porsyýew Gadyr                           4-nji ýyl     III orun

Kerwenmuhammedow Ahmetmuhammet           3-nji ýyl                     II orun

Babaýew Mergen                           3-nji ýyl     III orunTürkmen döwlet maliýe institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde geçirilen Matematika dersi boýunça bäsleşik


Nurjaýew Ýazjuma                            2-nji ýyl       I orun

Halnazarow Toýly                            1-nji ýyl       I orun

Ýakubowa Aýşat                            3-nji ýyl       I orun

Babageldiýewa Aýnabat                            2-nji ýyl       II orunTürkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 15-ne geçirilen “Ýaşlarymyz geljege uly ynam bilen, sportda ösüşler sanly ulgam bilen” atly internet bäsleşigi


Janmyradow Babahan                    2-nji ýyl        III orunTürkmen döwlet maliýe institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 20-nji aprelinde “Intellektual eýeçilik” boýunça iňlis dilinde geçirilen internet bäsleşigi


Seýdow Serdar                                    3-nji ýyl I orun

Hudaýberdiýew Ýaran                                    1-nji ýyl II orun


Türkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda Inžener we kompýuter grafikasy boýunça 2022-nji ýylyň aprel aýynyň 21-22-sinde geçirilen 4-nji Açyk internet grafika olimpiadasy


Inžener grafikasy


Mommadow Sapargeldi                     3-nji ýyl   I orun

Porsyýew Gadyr                     4-nji ýyl   II orun

Orazlyýew Eziz                             3-nji ýyl           III orun


Kompýuter grafikasy


Kerwenmuhammedow Ahmetmuhammet              3-nji ýyl            II orun

Porsyýew Gadyr              4-nji ýyl    II orunTürkmen oba hojalyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň 5-nji maýynda geçirilen Geodeziýa boýunça I internet ders bäsleşigi


Aýnaýew Sopy                               3-nji ýyl     III orunMyrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda “Iňlis dili” dersi boýunça maý aýynyň 12-sine geçirilen onlaýn ders bäsleşigi


Berdiýewa Gurbanjemal                                3-nji ýyl      III orunTürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 20-sine geçirilen “Sanly ykdysadyýet” boýunça onlaýn ders bäsleşigi


Jumakulyýew Agajan                         4-nji ýyl      III orun


Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 21-sine geçirilen Biologiýa boýunça onlaýn ders bäsleşigi


Gulladyýew Ýusup                                 3-nji ýyl      III orun

Nurnepesowa Bägül                                 2-nji ýyl      III orunÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň gurnamagynda 25-27-nji maýda geçirilen “Maglumat tehnologiýalary bilim, ylym saglyk ulgamlarynda” atly bäsleşik


Rüstemow Derýa                                 5-nji ýyl       II orun

Nurgeldiýew Şükür                                 4-nji ýyl       II orunTürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne geçirilen “Matematika” boýunça onlaýn ders bäsleşigi


Mämmedow Polat                                  1-nji ýyl        III orunSeýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň gurnamagynda 2022-nji ýylyň maý aýynyň 28-ne geçirilen Açyk biologiýa internet olimpiadasy


Amangeldiýewa Güljennet                  1-nji  ýyl         II orunS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň gurnamagynda 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 7-sine “Maşynlaryň detallary we konstruirlemegiň esaslary” dersi boýunça geçirilen internet olimpiadasy


Myratmuhammedow Begmyrat                           3-nji ýyl         I orun

Kakageldiýew Daýanç                           3-nji ýyl         II orun

Kerwenmuhammedow Ahmetmuhammet                   3-nji ýyl                          III orun

Porsyýew Gadyr                      4-nji ýyl                          III orunGazak-nemes uniwersitetiniň gurnamagynda talyplaryň arasynda iýun aýynyň 13-14-i aralygynda geçirilen “Durnukly ösüşiň maksatlary” atly halkara bäsleşiginiň ýurt tapgyry


Hudaýberdiýew Ýaran                                                 1-nji ýyl                          I orun

Guwanjow Nurgeldi                                                      4-nji ýyl                         II orun
Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm