INTENSIW ALMA BAGLARYNY DÖRETMEGIŇ AÝRATYNLYKLARY MASLAHATLAŞYLDY

224
Ýakynda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde professor-mugallymlaryň, talyplaryň, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda döwrebap, intensiw alma baglaryny döretmegiň aýratynlyklaryna bagyşlanan ylmy-tejribe duşuşygy geçirildi. Duşuşykda agronom Akmyrat Gurdow intensiw alma agaçlarynyň ösdürilip ýetişdirilişi, olara ideg edilişi, intensiw baglaryň ösüş döwründe geçirilmeli agrotehniki çäreler, şeýle-de bu ugurda işewürlik meýilnamasynyň düzülişi hakynda gürrüň berdi.
Agronomyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda oba hojalygynyň, şol sanda bagbançylygyň okgunly ösmegi, täze-täze öňdebaryjy taslamalaryň iş tejribesine ornaşdyrylmagy täzeçil usullaryň ýüze çykmagyna getirdi. Şol usullaryň biri hem baglary intensiw usulda ösdürip ýetişdirmek bolup, munda esasy üns olaryň boýunyň ösüşiniň bellibir kadada saklanyp, oňa derek miwäniň köp berilmegine — hasyllylygyň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilýär. Çemeleşmäniň intensiw görnüşi dogry berjaý edilende, takmynan, 5-6 ýyldan hasyly iki esse artdyryp hem-de harajaty doly ödäp bolýar.
Adaty agaçlardan tapawutlylykda, intensiw görnüşli baglaryň ykdysady netijeliliginiň ýokary bolýandygyny tejribeli agronom belledi. Intensiw baglar ekin meýdanyny netijeli peýdalanmaga, agaçlaryň gürlügini gazanmaga, intensiwleşdirmäge, bol hasyl almaga uly mümkinçilik berýär.
Intensiw agaçlaryň kök ulgamy doly ýaýrap ösmedik bolup, olaryň ösüş döwründe möhüm bolan agrotehniki çäreler wagtly-wagtynda geçirilip durulmalydyr. Şeýle-de intensiw usully bagçylykda nahallary ekilmezinden öň 6-7 sagat suwda saklamak maslahat berilýär. Şeýle edilende, ekilen nahalyň oňat kök tutmagyna ýardam berýär.
Täsirli geçen ylmy-tejribe duşuşygynyň ahyrynda ýurdumyzda intensiw bagçylygy ösdürmegiň azyk bolçulygyna uly goşant goşýandygy, naz-nygmatly bazarlarymyzy bol miwe önümleri bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýändigi nygtaldy.

Saparmyrat OMMADOW,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň oba hojalyk önümlerini
gaýtadan işlemek fakultetiniň dänäni
gaýtadan işlemek hünäriniň 3-nji ýyl talyby.

Paýlaş

Salgymyz:

Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçe 143-nji jaý
143, 2009 (Gorogly) Street, Ashgabat
г.Ашхабад, ул. 2009 (Гёроглы), 143

Telefon belgiler:
+993 (12) 34 26 52
Email:
tohu@sanly.tm